ANKKALAMMEN PEPPIINA RAUNISTULA

Ankkalammen Peppiina Raunistula sijaitsee lähellä Turun keskustaa erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Aurinkoisella ja suurten vaahteroiden ympäröimällä leikkipihalla lasten on mukava puuhailla ja purkaa päivittäistä energiaa.

Ankkalammen Peppiina Raunistula sijaitsee Maarian VPK-talossa ja se on tiloiltaan avara ja monikäyttöinen. Tilat on remontoitu mielikuvituksellisiksi ja kodinomaisiksi, jossa on tilaa temmeltää ja puuhata 40 lapsen voimin.

Hippiäisten haliryhmässä touhuilevat alle 3-vuotiaat taaperot sekä Kirppusten pienryhmässä ja Pörriäisissä puuhastelevat 3-5 –vuotiaat touhukkaat tenavat. Raunistulassa toimintaa toteutetaan pienryhmissä.

Ankkalammen Peppiinassa lasten vatsat täyttyvät Arkean monipuolisella ja terveellisellä ruualla. Ruokalistoja voit käydä kurkkaamassa Arkean sivuilta »

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatus

Yhteinen tavoitteemme Ankkalammen Peppiinassa on säilyttää kodinomainen tunnelma ja tukea toisiamme kaikkina onnellisina ja niinä vähän onnettomampinakin päivinä. Lasten päiviä värittävät liikunta ja seikkailut, retket, kädentyöt, musiikki, sadut, näytelmät ja teatteri, sekä ulkoilu, unohtamatta arkipäivän askareita ja leikkiä... joskus puuhaillaan yksin, joskus pienryhmissä ja joskus yhdessä koko poppoon voimin. Ankkalammen Peppiinassa lapsista kehittyy sosiaalisia, luovia ja elämästä nauttivia persoonallisuuksia. 

Raunistulassa lasten eloa ja oppimista rikastuttaa myös englannin kieli. Osa toiminnasta tapahtuu englantia äidinkielenään puhuvan opettajan opastuksella englanniksi. Laulamalla, loruilemalla ja touhuamalla arjen askareita kielitaito tarttuu kuin itsestään; lapset siis todella oppivat englannin kielen ihan leikiten!

Raunistulassa liikunnalla on tärkeä merkitys lasten arjessa. Päivittäinen liikkuminen on lapselle luonnollinen tapa tutustua itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Liikkuessaan lapsi kokee iloa, ilmaisee tunteitaan ja oppii koko ajan uutta. Liikunnallisten harjoitusten avulla lapsi kokee positiivisia oppimiskokemuksia, hän oppii hahmottamaan kehoaan ja sen liikkeitä, käyttämään aistejaan sekä samalla hänen fyysiset ja motoriset taitonsa ja kykynsä kehittyvät.

Raunistulan varhaiskasvatuspäivään sisältyy runsaasti hetkiä, jolloin lapset saavat juosta, kiipeillä, tanssia ja temppuilla. Monipuolisen liikunnan, liikuntaleikkien ja liikuntavälineiden avulla kannustamme lapsia nauttimaan liikkumisesta, kehittämään sosiaalisia taitoja sekä tutkimaan, keksimään ja kokeilemaan. Lapsi oppii käyttämään omaa mielikuvitustaan ja luovuuttaan sekä hänen ongelmanratkaisutaitonsa kehittyvät. Ankkalammen Peppiina noudattaa Ilo kasvaa liikkuen - ohjelmaa.

Tutustu Turun kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelmaan » 
Tutustu Ankkalammen Peppiina Raunistulan Omavalvontasuunnitelmaan » 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

TIETOSUOJASELOSTE PÄIVÄKOTI PEPPIINA

EU-asetuksen 2016/679 (Tietosuoja-asetus) ja Suomen Henkilötietolain (523/1999) mukainen
rekisteriseloste.

1. Laatimispäivä

18.3.2019

2. Rekisterin pitäjä

Nimi: Päiväkoti Peppiina
Y-tunnus: 1568575-1
Osoite: Käenkuja 3, 20610 Turku
Yhteystiedot: 040 701 8652, paivakoti@peppiina.com

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Mailis Kuusela
Osoite: Oikotie 7, 20300 Turku
Yhteystiedot: 040 701 8652, paivakoti@peppiina.com

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Päiväkoti Peppiinan asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja
hoitamiseksi, asiakasviestinnän mahdollistamiseksi ja tehtyjen sopimusten toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja
käytetään palvelusopimuksen laadintaan, laskutukseen ja lapsen vasun laadintaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan vain käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot. Päiväkoti Peppiinan
asiakasrekisteri voi sisältää̈ seuraavat tiedot asiakkaista:
Lapsen nimi, henkilötunnus, osoite
Huoltajan nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatti
Hakemustiedot ja palveluntarve
Asiakasmaksua koskevat ja maksun määräytymiseen liittyvät tiedot
Palveluun liittyvät päivittäiskirjaukset ja muut päivähoitotoiminnan järjestämisen edellyttämät tarpeelliset
tiedot
Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen antamansa lisätiedot palveluun liittyen
(varahakijat, allergiat, kuvauslupa, jne.)

6. Rekisterin tietolähteet ja käsittelyperuste

Henkilö- ja perhetiedot saadaan pääosin hakemustietoina sähköisen hakemuksen kautta lapsen huoltajilta
tai lapsen kotikunnan varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta. Tietoja täydennetään huoltajien kertomilla
tiedoilla. Palveluiden toimeenpanoa koskevat tiedot syntyvät asiakkuuden aikana päiväkotihenkilöstön
kirjaamina. Jos varhaiskasvatukseen hakeminen tapahtuu kunnan kautta, saa palveluntarjoaja henkilö- ja
perhetiedot kunnan varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Päiväkoti Peppiina siirtää joissakin tapauksissa henkilötietoja myös kolmansille osapuolille, jolloin
nämä osapuolet toimivat tietojen käsittelijöinä. Varhaiskasvatuksen tiedot ovat salassa pidettäviä.
Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille
viranomaisille varhaiskasvatuslainsäädännön perusteella. Henkilöitä, jotka käsittelevät tietoja, koskee
vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu asiakas- ja hoitosuhteen päätyttyä. Mikäli varhaiskasvatus toteutetaan
palvelusetelin avulla, kunta arkistoi kaikki syntyvät asiakirjat. Kelaan siirretään tietoja hoitosuhteen
aloittaneista asiakkaista, jos palvelu toteutetaan Kelan yksityisen hoidon tuella. Palvelua valvova kunta
ja/tai Kela vastaa omalta osaltaan heille muodostuvan rekisterin ylläpidosta. Päiväkodinjohtaja on
vastuussa päiväkodin henkilötiedoista ja niiden luovuttamisesta eteenpäin lain puitteissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja niihin pääsy on rajattu vain
välttämättömälle henkilöstölle. Rekisteri ja sen tiedot on suojattu tavanomaisilla teknisillä
suojausmenetelmillä. Palvelimet on suojattu salasanoin. Rekisterin käyttö ja hallinnointi edellyttää
henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka annetaan vain sellaisille rekisterin pitäjän
työntekijöille, joiden asema ja työtehtävät niitä vaativat.
Muilta kuin sähköisiltä̈ osin tiedot säilytetään lukituissa ja/tai valvotuissa tiloissa. Tiedot säilytetään vain
niiden käyttötarpeen mukaisen ajan ja tuhotaan määräajan loputtua tietoturvallisesti.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot tai pyytää rekisterinpitäjää
vahvistamaan, onko rekisteröidystä henkilöstä itsesään rekisterissä tietoja.
Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on varauduttava
todistamaan henkilöllisyytensä tietojen tarkastuksen yhteydessä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat
pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Asiaa koskeva pyyntö tulee osoittaa
rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä, jotta
tietojen poistaminen voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjällä on oikeus säilyttää sellaiset tiedot, joiden säilyttämisvelvollisuus johtuu laista tai
viranomaisohjeesta.

Sulje ikkuna